DALARNAS GOLFFÖRBUND

Dalarnas Golfförbund
Box 2090
781 02 Borlänge

Gå till SGF
E-post Styrelsen:
info@dalagolf.se
E-post "Kansliet":
eie@dalagolf.se

Upplev golf i Dalarna!
visitDalarna

E-post Webmaster:
jan-olof.dahl@jodahl.se

Stadgar för ideella föreningen Hickory Golfers of Dalecarlia

Antagna vid bildandet 2015-03-15

Fastställda vid årsmötet 2015-05-25

Reviderad vid årsmöte 2017-05-18

1 §                 Namn.

Föreningens namn är “Hickory Golfers of Dalecarlia”. Föreningens förkortning är ”HGD”.

2 §                 Ändamål. 

Föreningens ändamål är att samla historieintresserade golfspelare kring det gemensamma intresset för golfhistoria i allmänhet och spelet med golfklubbor med hickoryskaft i synnerhet. Föreningen skall verka för att medlemmarna genom tävlingar och sammankomster skall upptäcka de speciella egenskaper dessa klubbor har. Utbyten och sammankomster med andra liknande klubbar skall ses som ett positivt inslag i verksamheten.

Föreningen skall verka för att golfens kultur, dess själ och traditioner bevaras och förs vidare.

3 §                 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Förening, företag eller annan juridisk person kan antas som stödjande medlem.

4 §                 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §                 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 §                 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

7 §                 Stadgetolkning mm.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras vid nästkommande styrelsemöte.

8 §                 Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgar får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

9 §                 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs ett beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I fall av upplösning av föreningen skall dess tillgångar tillfalla Svenska Golfhistoriska Sällskapet.

10 §               Medlemskap

Medlemskap i Hickory Golfers of Dalecarlia kan endast ske genom inbjudan. Medlemmen i fråga skall vara en intresserad av golfspel med hickoryklubbor samt ha ett stort intresse för bevarandet av golfens historia och traditioner.

Medlem är skyldig att betala av årsmötet beslutade avgifter

11 §               Medlemsavgift

                      Medlemsavgift för föreningen bestäms varje år av årsmötet.

12 §               Medlemsmöte

Årligen skall minst ett medlemsmöte anordnas. Ett medlemsmöte skall föregås av minst 9 håls spel samt efterföljande middag. Ett medlemsmöte är endast ett diskussionsmöte och ej beslutande. Medlem äger rätt att inbjuda en gäst till spel samt efterföljande middag. Under middagen och medlemsmötet bärs kavaj och slips/fluga.

13 §               Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

14 §               Uteslutning

Styrelsen skall ha rätt att tillfälligt stänga av en medlem som brutit mot föreningens regler eller på något sätt skadat eller missbrukat föreningens verksamhet och intressen. Bedöms förseelsen som grov har styrelsen rätt att be medlemmen att utträda ur föreningen. En utesluten medlem skall ha rätt att överklaga beslutet om uteslutning. Överklagan skall ha inkommit till styrelsen inom 30 dagar för uteslutandet. Styrelsen beslut kan ej överklagas.

15 §               Medlems rättigheter och skyldigheter

                 Medlem

 • - har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • - har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • - skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan
 • - skall betala medlemsavgift senast den 31 januari varje år

16 §               Årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 14 dagar före årsmötet tillställas medlemmarna via e-post. Tillsammans med kallelse skall förslag på föredragningslista bifogas liksom, för att beslut i sådan fråga skall kunna fattas, förslag till ändring av stadgarna samt ekonomiska frågor av särskild betydelse. Vidare skall bifogas valberedningens förslag till ordförande och styrelse.

17 §               Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Medlem får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

18 §               Rösträtt

                 Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt vid årsmötet.

                 Rösträtten är personlig och får ej utövas genom ombud.

19 §               Beslutsförhet.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

20 §               Beslut och omröstning

                 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation).

Med undantag för de i §§ 8 och 10 beskrivna fallen avgörs vid omröstning alla ärenden genom enkel majoritet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

21 §               Valbarhet

                 Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

22 §               Ärenden vid årsmötet

                 Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
 8. Fastställande av medlemsavgifter
 9. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag.
 11. Val av
 12. a) föreningens ordförande för en tid av ett år
 13. b) ledamöterna väljes för en period av två år, med förskjutning, så att två ledmöter väljes vid ordinarie årsmöte
 14. c) revisor för en tid av ett år
 15. Övriga frågor

23 §               Extra årsmöte

                 Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla medlemmarna till extra årsmöte om hälften av de röstberättigade medlemmarna begär det. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen fått sådan begäran skall den inom trettio dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs och 18 § 19 §.

24 §               Valberedning - sammansättning, åligganden

Om stadgeändring sker som påverkar 25 § skall en valberedning utses av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden så bestämmer.

Valberedningens förslag skall bifogas kallelse till årsmöte.

25 §               Styrelse

Styrelsen består av ordförande samt tre övriga ledamöter. Ordförande är föreningens äldste medlem. Näst äldste medlemmen är kassör och tredje äldste sekreterare. Den fjärde ledamoten som utses av övriga ledamöter är vice ordförande och har särskilt ansvar för medlemsrekrytering. Styrelseledamot kan avsäga sig uppdraget skriftligen. Då inträder den medlem som står på tur i åldersordning och uppdragen omfördelas.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Adjungerad ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt och får utses till befattning inom styrelsen.

26 §               Styrelsens åligganden

Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • - tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • - verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • - planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • - ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • - förbereda årsmöte,
 • - hålla sig väl ajour med utvecklingen av andra liknande sällskap och föreningar

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren skall

- förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

- föra protokoll vid styrelsens sammanträden,

- se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

- om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna alla utgående handlingar

- årligen upprätta förslag på verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören skall

- föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

- se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun, mm.

- svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

- årligen upprätta balans- och resultaträkning baserad på innehållet i kassan,

- se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

- i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övrigt föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

27 §               Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får ej ske genom ombud.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

 

 


JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework